Bảng phí sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG

Căn cứ theo quyết định số 475/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/06/2024 về việc áp dụng mức phí cho cá nhân và tổ chức sử dụng hệ thống CQG khi giao dịch hàng hóa với các Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Phát Đạt Holdings xin gửi đến Nhà đầu tư thông báo cụ thể như sau:

Nội dung thanh toánPhí hàng thángPhân loại dữ liệu sử dụngGhi chú
1. Phí mở tài khoản giao dịch CQGMiễn phí  
2. Phí cố định (User Trader)780.000 CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile
3. Phí hệ thống CQG Qtrader
3.110.000  

Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Thành viên Kinh doanh, khách hàng của Thành viên tự chọn)

ICE EU4.420.000  
ICE US4.100.000  
ICE Singapore0  
SGX780.000  
LME3.230.000  

Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data)

OSE/TOCOM1.520.000  
CBOT4.200.000  
COMEX4.200.000  
NYMEX4.200.000  
Bursa Malaysia1.120.000  

Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data)

CBOT+COMEX+NYMEX (CME Bundle)1.150.000Market DepthHiển thị thang giá + Cung cầu thị trường
160.000Top of BookChỉ hiển thị giá khớp
CBOT400.000Market DepthHiển thị thang giá + Cung cầu thị trường
60.000Top of BookChỉ hiển thị giá khớp
COMEX400.000Market DepthHiển thị thang giá + Cung cầu thị trường
60.000Top of BookChỉ hiển thị giá khớp
NYMEX400.000Market DepthHiển thị thang giá + Cung cầu thị trường
60.000Top of BookChỉ hiển thị giá khớp
OSE/TOCOM900.000  
Bursa Malaysia530.000  

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, thay thế Quyết định số 326/TQĐ-MXV ngày 24/04/2024 do MXV ban hành.